Privacy

Voor zover NV DKLC naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen bestemd zijn voor intern gebruik en marketing. Zij mogen echter meegedeeld worden aan vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met NV DKLC voor hun commerciële prospectie. De persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet worden behandeld. Zij geven recht op inzage en verbetering (wet op privacy van 08.12.1992, zoals gewijzigd door wet 11.12.1998).