Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NV DKLC

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elk andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Artikel 1: Advertentie materiaal

Het aangeleverde advertentie materiaal via info@jmpfaff.be zal steeds gecontroleerd worden, waarna u per terugkerende een bevestiging ter goedkeuring van het materiaal zal ontvangen.

Testen materiaal: vooraleer u het materiaal doorstuurt, kan u dat eerst hier testen.

Met betrekking tot een perfecte uitvoering van de display advertising opdracht, wordt er van de adverteerder verwacht de in de tariefkaart vermelde specificaties in acht te hebben genomen. Ook wordt verzocht logo's en andere huisstijl-elementen in een perfect bruikbaar formaat aan te leveren. Onvolwaardig huisstijl-materiaal zal steeds onvermijdelijk resulteren in een meerprijs die niet in deze tariefkaart is opgenomen.

DKLC NV verbindt zich ertoe de adverteerder hiervan vóór de aanvang van de display advertising opdracht op de hoogte te stellen en indien nodig correcte aanpassingen aan de prijs in deze tariefkaart door te geven.

Aanlevertermijnen

NON RICH MEDIA (GIF, JPEG, TPS tags): 3 werkdagen

RICH MEDIA (SWF, TPS tags, FLV, WAV): 5 werkdagen


Technische specificaties:

Klik hier voor de laatste versie met technische specificaties en richtlijnen van IAB.

Tekst: DOC, TXT

Beeld/Logo: EPS, TIFF, JPEG, GIF - min. 72 dpi - RGB

Audio : WAV - MP3, audio bitrate 48 kbps

Video: FLV

Geluid: wordt altijd ingeschakeld door de gebruiker (Mouse-over: geluid aan | Mouse-out: geluid uit) | alle advertenties die gebruik maken van geluid- en/of videofragmenten, moeten voorzien zijn van standaard bedieningen, zoals geluid aan/uit, play, pauze en stop.

Animatie: max. 3 loops binnen de 15 seconden (onbeperkt tijdens interactie met gebruiker)

Flash: max. 30 frames/seconde, tot en met Flash 8.0 (GIF of JPEG back-up nodig met alle Flash creaties)

 

Flash controls (verplicht): _root.clickTAG | deze code wordt gebruikt om het aantal clicks na te gaan. De clickTAG is geschikt voor flash7 en hogere versies. | Binnenkort beschikbaar: de UNIVERSAL ClickTAG.

 

Video: max. 30 seconden (langer dan 30 seconden, alleen tijdens interactie met gebruiker)

Overige: alle rich media onderbrekende reclametoepassingen (overlayer, expandables,…) moet de gebruiker rechtsboven kunnen sluiten. De sluitknop moet op iedere frame van de toepassing staan. De knop moet rechtsboven naast de inhoud of het

zichtbare deel van de reclame (in geval er sprake is van een transparante achtergrond) staan. De sluitknop moet te allen tijde zichtbaar zijn, rekening houdende met de achtergrondkleuren van de website waar de reclame op staat.

De sluitknop moet aangeduid zijn met een X en het woord ‘Close’ en dat in lettergrootte 11.

Flash specificaties

Bij het aanleveren van 3rd party Flash-bestanden is het belangrijk volgende richtlijnen te volgen:

1. de parameter wmode* moet ingesteld worden als 'opaque'.

*wmode (= Window Mode) controleert de weergave van het Flash-bestand ten opzichte van elementen die zich bovenop of onder het Flash-bestand bevinden.

2. indien er een z-index* meegegeven wordt mag deze maximaal de waarde 9000 hebben.

*z-index bepaalt waar HTML-elementen zich ten opzichte van elkaar bevinden in de lagen van de webpagina. Een element met een hogere z-index zal zich bovenop een element met een lagere z-index bevinden.

OPGELET

Wanneer in Actionscript 3 de functie 'navigateToURL' gebruikt wordt, zal in Internet Explorer 8 een nieuw venster geblokkeerd worden door de popup blocker. De gebruiker moet hierna toestemming geven om de doelpagina te openen.

Naamgeving

Bij de naamgeving van alle geleverde files mogen geen vreemde tekens gebruikt worden. Voorbeelden van vreemde tekens zijn / \ * | < >

De beste tekens om een naam eventueel in te delen zijn de _ en de -

 

Artikel 2: Vergoedingen

De prijzen die vermeld worden in het prijsvoorstel zijn uitgedrukt in EURO, en exclusief BTW.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van lonen, materialen en diensten geldig tot en met 31 december 2010.

Facturatie

Protest tegen opgestelde facturen dient schriftelijk te gebeuren, en dit binnen een termijn van acht werkdagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Alle schriftelijk gemelde klachten zullen door NV DKLC binnen de 10 werkdagen worden behandeld.

 

Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na datum factuur, tenzij anders werd bedongen. Er dient echter steeds een voorschot van 50% van het totaalbedrag van de factuur te worden betaald. Een factuur wordt geacht ontvangen te zijn binnen drie werkdagen na factuurdatum.

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50.

Artikel 3: Leveringsvoorwaarden

Indien DKLC NV zich verbindt tot het leveren van diensten, prestaties dient 100% van het overeengekomen totaalbedrag vooraf betaald via de corresponderende factuur op met en vermelding van referentie te worden bij de ondertekening van de offerte/bestelbon.

Bij nalating van voorafbetaling van de genoemde bedragen, behoudt DKLC NV zich het recht om verdere dienstverlening stop te zetten.

Bij niet-betaling behoudt DKLC NV zich eveneens het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 4: Aansprakelijkheid en garantie

DKLC NV garandeert de goede werking van de door haar zelf geleverde producten en diensten, dit in overeenstemming met de specificaties, functionaliteit en beperkingen van de producten zelf. Voor de producten en diensten die niet door DKLC NV zelf werden ontwikkeld en/of geproduceerd, zal de klant een beroep kunnen doen op de garantie die door de producent / leverancier zelf is voorzien.

DKLC NV staat eveneens in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van DKLC NV zijn ontstaan, en die eventueel aan het licht komen na de levering van de producten en/of diensten. Deze gebreken dienen uiterlijk gemeld te worden 3 maanden na levering van de betrokken diensten en/of producten.

De garantie dekt niet:

• problemen ingevolge foutief, oneigenlijk of niet-toegelaten gebruik door de opdrachtgever of een derde

• problemen ingevolge ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsstoringen, en in het algemeen elke oorzaak die vreemd is aan het geleverde

• problemen ingevolge een gebrekkige werking en/of defect van een door een derde ter beschikking gesteld product of medium

• verbruikbare producten, zoals inkt, papier, cd-roms enz.

• wijzigingen aangebracht door iemand anders dan DKLC NV

DKLC NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtmatig gebruik van de geleverde producten en/of diensten, en/of de tewerkstelling van het geleverde voor illegale en/of strafbare doeleinden.

Artikel 5: Beëindiging van de overeenkomst

Wanneer DKLC NV, ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt DKLC NV Multimedium zich het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

DKLC NV behoudt zich tevens het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Schadevergoedingen

De klant – adverteerder heeft steeds een bedenktijd van 7 kalenderdagen na datum ondertekening van het bestelorder, waarbinnen de overeenkomst kosteloos kan worden opgezegd. In geval van annulering van de bestelling na deze 7 kalenderdagen is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, dewelke 30% van de waarde van de bestelling bedraagt, met een minimum van €50, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.

Artikel 6: Geschillenregeling

Ondertekenende partij erkent dat het Belgisch Recht van toepassing zal zijn, en dat de Belgische Rechtbanken, meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, voor de geschillen tussen partijen bevoegd zullen zijn.